právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží nebo Má.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

Peggy's Wine House
Velling 1
94374 Schwarzach
Telefon z ostatních zemí EU: +49 (0) 179 499 4176
Emailová adresa: info@peggyswinehouse.de

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Můžete vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení. Pokud této možnosti využijete, obratem (např. e-mailem) vám zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vyplatíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je levné standardní doručení nabízené společností máme), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

  • na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele,
  • na dodávku zboží, které se může rychle kazit nebo jehož datum spotřeby by bylo brzy překročeno,
  • na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud jeho pečeť byla po dodání odstraněna,
  • na dodávku zboží, pokud bylo toto po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
  • na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, avšak které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá žádný vliv.